fbpx
  • Európska zelená dohoda zameraná na obaly

    Navrhované úpravy predpisov EÚ o obaloch

Úvod   >   Blog   >   Európska zelená dohoda zameraná na obaly

Dňa 30.novembra 2022 navrhla Európska komisia nové pravidlá týkajúce sa obalov.  Návrhy sú kľúčové v rámci akčného plánu pre obehové hospodárstvo súvisiace s Európskou zelenou dohodou. Nasleduje schvaľovanie návrhu Európskym parlamentom a Radou v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Cieľom je zastaviť trend nárastu odpadov z obalov a to najmä:

– umožniť spotrebiteľovi si zvoliť opätovne použiteľné obaly

– odbúrať nadbytočné obaly

– obmedziť nadmerné balenie

– poskytnúť jasné označenia obalov na podporu správnej recyklácie

 

Vo vzťahu k priemyslu má Zelená dohoda za cieľ:

– vytvoriť nové obchodné príležitosti

– znížiť potrebu pôvodných materiálov

– zvýšiť recyklačnú kapacitu Európy a znížiť jej závislosť od primárnych zdrojov a externých dodávateľov

 

Nasmerovať odvetvie obalov k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050.

V návrhu sa objasňuje aj problematika plastov na biologickej báze, kompostovateľných a biodegradovateľných plastov.

Hlavnými cieľmi navrhovanej revízie právnych predpisov EÚ o obaloch a odpade z obalov sú:

1.znížiť odpad z obalov , obmedziť zbytočné obaly a podporiť obalové riešenia, ktoré sa dajú opätovne použiť alebo opätovne naplniť

– do roku 2040 znížiť odpad z obalov o 15% v porovnaní s rokom 2018

– na stimuláciu opätovného použitia alebo opätovného naplnenia obalov budú musieť ponúkať spotrebiteľom určitý podiel svojich výrobkov v opätovne použiteľných alebo opätovne naplniteľných obaloch.

– dôjde k určitej štandardizácii formátov obalov a jasnému označovaniu opakovane použiteľných obalov

– otázka zjavne zbytočných obalov sa bude riešiť zákazom určitých foriem obalov (napr. jednorazových balení jedla a nápojov konzumovaných v reštauráciách, miniatúrnych šampónových fľaštičiek a pod.)

2. podporiť vysokokvalitnú recykláciu („uzavretý cyklus“) – dosiahnuť, aby sa všetky obaly na trhu EÚ dali do roku 2030 recyklovať ekonomicky realizovateľným spôsobom

– stanovia sa kritériá navrhovania obalov

– vytvoria sa povinné systémy zálohovania plastových fliaš a hliníkových plechoviek

– objasní sa, ktoré veľmi obmedzené druhy obalov musia byť kompostovateľné, aby ich spotrebitelia mohli vyhadzovať do biologického odpadu

 

 

 

3. znížiť potrebu primárnych prírodných zdrojov a zvýšiť používanie recyklovaných plastov v obaloch

– zavedie sa povinný podiel recyklovaného obsahu, ktorý výrobcovia musia zapracovať so nových plastových obalov

 

Súčasťou návrhu je vysvetlenie, ktoré obaly patria do ktorého recyklačného koša

  • Každý obal bude označený etiketou uvádzajúcou:

– z čoho je obal vyrobený

– do ktorého toku odpadu by mal ísť

  • Nádoby na zber odpadu budú mať rovnaké označenie
  • Všade v EÚ sa budú používať rovnaké symboly