fbpx
  • Medveď hnedý a preventívne opatrenia súvisiace s triedeným odpadom

    Preventívne opatrenia 1.východoslovenskej OZV

Úvod   >   Blog   >   Medveď hnedý a preventívne opatrenia súvisiace s triedeným odpadom

Nebezpečná šelma alebo neškodný macko? Sú ohrozené či nás ohrozujú?To je dilema, ktorá čoraz intenzívnejšie rezonuje a znásobuje sa ďalším útokom medveďa na človeka.

V reakcii Štátnej ochrany prírody SR na vyhlásenie Slovenskej poľovníckej komory sa uvádza: “Výskyt medveďov v blízkosti ľudských obydlí nie je spôsobené zväčšovaním sa populácie predmetného druhu, ako to tvrdí Slovenská poľovnícka komora (SPK). Najvýznamnejšou príčinou zvýšeného výskytu medveďov v blízkosti človeka je zmena jeho správania sa. Táto šelma zistila, že v blízkosti ľudských obydlí nájde množstvo ľahko dostupnej pre ňu hodnotnej potravy. To je spôsobené nezabezpečeným komunálnym odpadom, vnadením v poľovníckych zariadeniach, pestovaním pre ňu atraktívnych poľnohospodárskych plodín.“

 

Zásahový tím pre medveďa hnedého

Zásahový tím bol zriadený za účelom minimalizovania konfliktov človeka s medveďom hnedým. Plní viaceré úlohy v oblasti evidencie, prevencie a manažmentu druhu. Hlavnou úlohou zásahového tímu je čo najskôr po nahlásení výskytu medveďa v intravilánoch miest a obcí zabezpečiť bezpečnosť ľudí takým spôsobom, ktorý je čo najšetrnejší aj k samotnému medveďovi. Cieľom členov Zásahového tímu je, aby medveď odišiel a nikomu neublížil.

Z hľadiska prevencie vykonáva Zásahový tím najmä aktivity smerujúce k odstraňovaniu atraktantov (lákadiel), spôsobujúcich výskyt medveďov v obývaných oblastiach a v ich bezprostrednej blízkosti. Ide hlavne o nezabezpečený komunálny odpad, ktorý medvede vyhľadávajú ako ľahko dostupný zdroj potravy alebo krmoviská voľne žijúcej zveri.

Zásahový tím pre medveďa hnedého rieši problematické jedince, ktoré majú pozmenené správanie a vyskytujú sa v intravilánoch, kde spôsobujú ohrozenie obyvateľstva. Takéto prípady zásahový tím rieši najskôr aktívnym plašením a v prípade neúspechu týchto metód, môže pristúpiť aj k vylúčeniu jedinca z populácie usmrtením.

Zásahový tím pre medveďa  hnedého pre vás pripravil „Možnosti a príklady zabezpečovania odpadu pred medveďom [pdf]“.

Podrobnosti o zásahovom tíme nájdete tu: http://zasahovytim.sopsr.sk/

MŽP SR chce urýchliť sčítanie populácie medveďov

Sčítanie populácie medveďov na Slovensku genetickým výskumom chce Ministerstvo životného prostredia SR spolu so Štátnou ochranou urýchliť riešenie situácie. Pod tlak verejnosti sa dostalo najmä po prvom smrteľnom útoku na človeka.  Pre účely výskumu bolo celkovo odobratých viac ako 2 200 vzoriek DNA medveďov. Tento spôsob poskytuje relevantné informácie o stave populácie medveďa hnedého v krajine, ale aj podrobnejšie informácie o jeho lokálnom výskyte.

 

Lákadlom pre medveďov aj odpady

 Podľa pozorovaní je zrejmé, že okrem zmesového komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračný odpadu,  sa lákadlom  pre medveďa hnedého stávajú aj zvyšky potravy obsiahnuté v triedenom odpade (plasty, nápojové kartóny, prípadne kovy), ktoré zvyčajne nie sú špeciálne zabezpečené  pred jeho prístupom.

Práve z tohto dôvodu generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo oslovil OZV ktoré majú územnú pôsobnosť v lokalitách, kde sa vyskytuje medveď a apeloval na to, aby sa venovala pozornosť  zabezpečovaniu kontajnerov. Súčasne inicioval spoluprácu v edukačnej činnosti pre obyvateľov.

Preventívne opatrenia 1.východoslovenskej OZV

Ktoré lokality majú povinnosť zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého pojednáva príloha č. 19 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.371/2015 Z.z.. Na základe tejto skutočnosti partnerská obec spadajúcu pod túto povinnosť je obec Rejdová.

Aj keď sa kontajnery na triedený zber plastov, nápojových kartónov, či kovov nevyužívajú, lebo zber prebieha vrecovým systémom, 1.východoslovenská OZV iniciovala a prijala opatrenia na zmiernenie rizika.

1.východoslovenská OZV informovala obyvateľov, aby preventívne:

  • - odstránili zvyšky potravín a nápojov z odovzdávaných vytriedených obalov
  • - vykladali vrecia až ráno v deň odvozu – za týmto účelom sa upravil čas zvozu predmetných triedených odpadov

 

V edukatívnych aktivitách k tejto téme budeme priebežne pokračovať rôznymi formami aj v spolupráci so samosprávou obce Rejdová.