fbpx
  • Nové nariadenie EÚ pre recyklované plasty určené na styk s potravinami

    Nové pravidlá pre recyklované potravinové obaly

Úvod   >   Blog   >   Nové nariadenie EÚ pre recyklované plasty určené na styk s potravinami

Zvýšiť recyklovaný obsah v plastových výrobkoch a obaloch, vrátane potravinových obalov, je spolu s rozšírením recyklačnej kapacity plastov cieľom Európskej únie v snahe eliminovať nepriaznivé vplyvy znečisťovania plastmi.

10.októbra 2022 nadobudlo účinnosť nové nariadenie Európske komisie
Nariadenie (EÚ) 2022/1616 z 15. septembra 2022 o materiáloch a predmetoch z recyklovaného plastu určených na styk s potravinami ďalej len „Nariadenie“. Zrušené bolo nariadenie EK č.282/2008.

Ochrana zdravia ľudí v súvislosti s konzumáciou potravín balených v recyklovanom plaste, je hlavným zámerom prijatého Nariadenia. Stanovuje jasné pravidlá bezpečného používania recyklovaných plastov na balenie potravín.

• .Stanovuje kritériá a požiadavky, ktoré musia spĺňať aj prípadne nové technológie v oblasti recyklácie plastov, pričom v súvislosti s recyklačným procesom určuje:

– všeobecné požiadavky na recykláciu plastov a ich používanie
– podmienky uvádzania recyklovaných plastov na trh
– pravidlá vývoja a prevádzkovania recyklačných technológií, procesov a zariadení na výrobu recyklovaného plastu
na použitie v daných plastových materiáloch a predmetoch
– postup povoľovania jednotlivých recyklačných procesov a spôsob kontroly zo strany príslušných orgánov
– zriadenie Registra Únie pre technológie recyklátorov, recyklačné procesy, systémy a dekontaminačné zariadenia

Recyklačná technológia sa v zmysle Nariadenia považuje za vhodnú v prípade, ak sa preukáže, že je schopná recyklovať odpad na materiály a predmety, pričom výstupy recyklácie musia byť kvalitatívne na takej úrovni, aby nedochádzalo k úniku ich zložiek do potravín v množstve, ktoré by ohrozilo zdravie, spôsobilo zmenu v potravine a ohrozilo jej vlastnosti. Výstup recyklácie musí byť mikrobiologicky bezpečný.
Nariadenie stanovuje podmienky, za ktorých je možné uvádzať na trh materiály a predmety z recyklovaného plastu. Zavádza aj povinnosť uvádzať konkrétne symboly a čísla, ktoré musia byť na etiketách nádob, v ktorých sa recyklovaný materiál dodáva spracovateľom.

V zmysle prechodných ustanovení nariadenia je možné:
• Materiály a predmety z recyklovaného plastu získané pomocou recyklačných procesov založených na recyklačnej technológii, ktorá sa nepovažuje za vhodnú, sa môžu naďalej uvádzať na trh iba do 10. júla 2023, ak neboli vyrobené pomocou recyklačného zariadenia, ktoré je prevádzkované na účely vývoja novej technológie.
• Používať materiály a predmety z recyklovaného plastu zákonne uvedené na trh na balenie potravín a uvádzať takéto potraviny na trh až do vyčerpania zásob, môžu prevádzkovatelia potravinárskych podnikov.