fbpx
  • Novela zákona o odpadoch

    Účinnosť od 1.novembra 2021

Úvod   >   Blog   >   Novela zákona o odpadoch

Dňa 20.októbra 2021 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č. 372/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a v znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Parlament túto novelu schválil dňa 30.9. 2021 . Mnoho zmien týkajúcich sa práve RZV sa do novely dostalo prostredníctvom poslaneckého návrhu.

Aktuálne v týchto dňoch prebieha schôdza Národnej rady SR, kde na programe je druhé čítanie ďalšej novely, ktorá prinesie najmä zmeny a nové povinnosti týkajúce sa plastových výrobkov.

Schválená novela zákona o odpadoch z pohľadu zmien a doplnení súvisiacich s RZV – výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov

Zmeny, doplnenia, týkajúce sa OZV a výrobcu obalov, či výrobcu neobalových výrobkov, či ustanovení, ktoré môžu mať vplyv výšku sadzieb pre výrobcov:

Úprava termínu pre podanie výpovede výrobcom aktuálnej OZV:

Stanovený termín odoslania preukázateľným spôsobom výpovede výrobcom pre OZV podľa §27ods.14 písm.a) druhého bodu do 20.augusta v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený.

Posúva sa účinnosť povinnosti úpravy finančných príspevkov podľa §28 ods.4 písm.ah) do 31.12.2022 (ekomodulácia, čaká sa na EU metodiku)

Aktualizácia definície trhového podielu – úprava obdobia, z ktorého sa počíta: 

Definícia trhového podielu bola upravená v súlade s ohlasovaním množstiev obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh za obdobie január až september v príslušnom kalendárnom roku a predchádzajúcom kalendárnom roku za obdobie október až december.  (§52 ods.24)

Povinnosti pre distribútora obalov

Zmena veľkosti predajnej plochy, na ktorej je povinnosť distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch , ak sa také nápoje v nich na trh SR uvádzajú-predajná plocha menšia ako 200m2 sa mení na menšia ako 100 m2.        (§56 ods.7)- od 1.1.2022

Stanovuje sa miera recyklácie odpadov z plastových obalov, kovových a hliníkových obalov:

Dopĺňa sa Príloha č.3 časť III o bod 9., v ktorom sa stanovuje ak ide o OZV pre obaly

miera recyklácie odpadov z plastových obalov , najmenej vo výške:

rok 2022  40%

rok 2024  34%

rok 2025   35%

rok 2027   36%

rok 2030   42%

miera recyklácie kovových obalov najmenej vo výške:

rok 2022 – 2024    51%

miera recyklácie hliníkových obalov najmenej vo výške:

rok 2025    11%

rok 2030   31%                                                    1.1.2022

 

 

Doplňujú sa pravidlá výpočtu dosahovania cieľov na účely notifikácie vo vzťahu k EÚ

Príloha č.3 bod V.

1.11.2021

Aktualizuje sa cieľ zberu na ďalšie obdobie:

Príloha č.3a:

Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov:

rok 2022  rok 2023   rok 2024 rok 2025  rok 2030

60%              63%            66%          70%           80%

Dopĺňa sa prípustná miera znečistenia na ďalšie obdobie:

Príloha č.8a: Prípustná miera znečistenia oddelene zbieranej zložky KO v zbernej nádobe podľa § 59 ods.9.

Rok 2022.     do 30% vrátane

Rok 2023      do 25% vrátane

Rok 2024      do 20% vrátane

a nasledujúce roky

OZV a obec

Výpoveď obce pre OZV je stanovená do 30.9. v roku, kedy má byť zmluvný vzťah ukončený. ( §27 ods. 16)

Dopĺňa sa nový výpovedný dôvod pre podanie výpovede OZV obci s potrebou plnenia požiadavky vyrovnaného systému,

  • v dostatočnom časovom predstihu, s termínom doručenia obci do 30.novembra
  • kedykoľvek – s výpovednou lehotou do konca mesiaca, v ktorom bola výpoveď obci doručená  (§ 59 ods.11 c) a d))

Zmluva medzi obcou a OZV predĺžená na obdobie najmenej dvoch kalendárnych rokov.

1.1.2023

 

 

------------------------------------------------------------------------

Povinnosť obce:

  • zabezpečiť aj zber textilu ( od 1.1.2025)

(§81 ods.7)

  • zverejniť na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce za predchádzajúci rok , do 31.5.príslušného roka
  • (§81 ods-7 j)

Stanovenie za pôvodcu odpadu aj vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov prenajímateľa objektu, správcu administratívneho alebo obchodného centra, ktorý plní prenesenú poplatkovú povinnosť za poplatníka.  (§4 ods.1c)

--------------------------------------------------------------------------

OZV a subjekt zabezpečujúci triedený zber odpadu z obalov a neobalových výrobkov v obci (zberová spoločnosť)

Nová povinnosť pre zberové spoločnosti zabezpečiť, aby odpad z obalov a neobalových výrobkov vyzbieraný v obci končil v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva v zariadení určenom na materiálové zhodnotenie. Energeticky môže byť takýto odpad zhodnotený až v prípade, ak 2 zariadenia na recykláciu odmietnu preukázateľne prijať tento dotriedený odpad.

(§81 ods.27)

Nová povinnosť pre zberové spoločnosti -  ohlasovacia povinnosť a povinnosť zverejniť údaje voči MŽP a OZV (štvrťročná a ročná báza)

  • zverejnenie údajov na webovom sídle – polročná báza

(§16 ods.12)

Zmluva medzi OZV a zberovou spoločnosťou sa dopĺňa o:

podrobnosti o minimálnej úrovni dotriedenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov na účely materiálového zhodnotenia, ktoré bude ustanované vo vykonávacom predpise.

spôsob a špecifikáciu zabezpečenia a vykonávania zberu – aby bol plnené štandardy zberu

(§59 ods.4 d) a e))

 

K zálohovaniu jednorazových obalov na nápoje

V zákone č.303/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje sa prechodným ustanovením (§16) ustanovuje, jednorazové obaly na nápoje môžu byť uvádzané na trh do 31.januára 2022 alebo distribuované do 30.júna 2022.

--------------------------------------------------------------------

účinnosť 1.11.2021, časť ustanovení 1.1.2022, 1.1.2023, 1.1.2025