fbpx
  • Ohlásenia 2023 za výrobcov 1.východoslovenskej OZV podané

    Ohlasovacia povinnosť pre výrobcov splnená

Úvod   >   Blog   >   Ohlásenia 2023 za výrobcov 1.východoslovenskej OZV podané

1.východoslovenská OZV splnila ohlasovaciu povinnosť za zastúpených výrobcov obalov a neobalových výrobkov za obdobie roku 2023 v zákonnej lehote.

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky boli podané:
Ohlásenie o obaloch uvedených na trh v Slovenskej republike a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov (Príloha č. 16 Vyhlášky č.366/2015 Z.z.)
Ohlásenie o zbere odpadov z obalov (Príloha č. 17)
Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh v Slovenskej republike a miere zhodnocovania a recyklácie odpadov z neobalových výrobkov (Príloha č. 18) v zmysle § 27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podrobnosti o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov (Príloha č.10c Vyhlášky č.371/2015 Z.z.).

Potvrdenia o splnení vyhradených povinností za rok 2023 za obaly a neobalové výrobky v zmysle § 28 ods. 4 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obdržia výrobcovia do konca marca 2024.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a dôveru.