fbpx
  • Posun v schvaľovaní nových pravidiel na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

    Europarlament o nových pravidlách pre obaly

Úvod   >   Blog   >   Posun v schvaľovaní nových pravidiel na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

Dňa 22.novembra 2023 Európsky parlament schválil správu týkajúcu sa nových celoeurópskych pravidiel o obaloch s cieľom riešiť neustále rastúce množstvo odpadu a podporiť opätovné použitie a recykláciu.

O konečnej forme zákona bude Európsky parlament rokovať s národnými vládami  po tom, ako Rada prijme k Správe  svoje stanovisko.

Menej obalov

V nariadení je navrhnutá úpravu celkových cieľov zníženia množstva obalov. Konkrétne ciele boli stanovené pre plastové obaly.

Cieľ zníženia množstva:       do roku 2030        do roku 2035         do roku 2040    
obalov celkovo o 5 % o 10 % o 15 %
plastových obalov o 10 % o 15 % o 20 %

 

Zákaz predaja veľmi ľahkých plastových tašiek

Navrhnutý je zákaz predaja veľmi ľahkých plastových tašiek (pod 15 mikrónov), pokiaľ to nie je potrebné z hygienických dôvodov alebo ak nie sú poskytované ako primárne obaly na voľné potraviny, aby sa zabránilo plytvaniu potravinami.

Obmedzenie určitých druhov obalov

Obmedzenie používania určitých formátov obalov na jedno použitie, ako sú hotelové miniatúrne obaly na toaletné výrobky a zmršťovacie obaly pre kufre na letiskách, sú ďalším návrhom.

Zákaz používania „večných chemikálií“

Zabránenie nepriaznivých účinkov na zdravie má zabezpečiť  o zákaz používania tzv. “večných chemikálií“ (per- a polyfluórovaných alkylových látok alebo PFAS) a bisfenolu A v obaloch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

Podpora možnosti opätovného použitia a dopĺňania pre spotrebiteľov

Bližšia špecifikácia požiadaviek na opätovné použitie alebo opätovné plnenie obalov. Koneční distribútori nápojov a potravín na odber potravín v sektore stravovacích služieb, ako sú hotely, reštaurácie a kaviarne, by mali spotrebiteľom poskytnúť možnosť priniesť si vlastnú nádobu.

Lepší zber a recyklácia odpadov z obalov

Požiadavka nových pravidiel je, aby všetky obaly boli recyklovateľné a spĺňali prísne kritériá, ktoré sa vymedzia v sekundárnych právnych predpisoch (predpoklad určitých dočasných výnimiek, napríklad pre obaly potravín z dreva a vosku).

Krajiny EÚ majú podľa europoslancov zabezpečiť, aby sa 90 % materiálov obsiahnutých v obaloch (plasty, drevo, železné kovy, hliník, sklo, papier a lepenka) zbieralo oddelene do roku 2029.

Zdroj:

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20231117IPR12213/parlament-prijal-pravidla-na-znizenie-opatovne-pouzitie-a-recyklaciu-obalov