fbpx
  • Produkujeme viac odpadu, viac aj triedime

    Komunálny odpad - produkcia, triedenie, recyklácia za rok 2020

Úvod   >   Blog   >   Produkujeme viac odpadu, viac aj triedime

Produkujeme viac komunálneho odpadu

Priemerne Slovák v roku 2020 vyprodukoval v priemere 446 kg komunálneho odpadu.

Oproti priemeru za posledných päť rokov, je to nárast o 53 kg.

Celkovo domácnosti vyprodukovali 2,43 mil. ton komunálneho odpadu.

 Obrovské regionálne rozdiely

Značný rozdiel v tvorbe komunálneho odpadu je medzi jednotlivými krajmi, kde Trnavský, Bratislavský a Nitriansky kraj presahujú výrazne 500 kg na jedného obyvateľa za rok.

Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj je na opačnom konci rebríčka a produkcia v týchto krajoch nepresahuje 400 kg/obyv./rok.

Prešovčan vyprodukuje o 2/3 menej odpadu ako Trnavčan.

Miera vytriedeného odpadu sa zvyšuje

 Dobrou správou je, že narastá aj množstvo vytriedeného odpadu. Podiel vytriedených zložiek dosiahol 29 % (pred desiatimi rokmi 7%).

Zloženie vytriedeného odpadu za rok 2020 :

Kovy, kovové obaly – 54,4%

Papier – 14,4%

Sklo – 11,2%

Plasty – 9,8%

 

Zvyšuje sa aj miera recyklácie, stanovený cieľ na rok 2020 sa v SR nesplnil

 Miera recyklácie komunálneho odpadu (vrátane kompostovania) sa v roku 2020 zvýšila na 44%, pričom pred piatimi rokmi to bolo necelých 15%.Najlepšie sa darilo Trnavskému kraju, najmenej recykloval Košický kraj.

V zmysle platnej legislatívy je cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov do roku 2020zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu na 50%, do roku 2025 najmenej na 55 %, do roku 2030 najmenej na 60 % a do roku 2035 najmenej na 65 % podľa hmotnosti komunálneho odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Dosiahnuť stanovené ciele veríme výrazne pomôže aktuálne do praxe premietnutá povinnosť triedenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

Skládkovanie klesá

Skládkovanie prvýkrát kleslo pod 50 % , skládkovaním sa zneškodnilo 48% odpadov.

Ambíciou v zmysle aktuálnej legislatívy je do roku 2035 znížiť množstvo komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním najmenej na 10% z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.

zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky