fbpx
  • Obec a OZV

    Zodpovednosti, povinnosti a oprávnenia pre obce pri triedení odpadov

Úvod  >  Legislatíva  >  Obec a OZV

Obec je zodpovedná:

za zabezpečenie zavedenia a vykonávania triedeného zberu komunálnych odpadov pre:

  • - papier
  • - sklo
  • - plasty
  • - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky = kompozitné obaly
  • - kovy

 

Obec je povinná:

- popisu systému zberu v obci pre každú zbieranú komoditu osobitne/veľkosť zberných nádob, počet zberných nádob, frekvencie vývozu/, pre kalendárny rok
- ročnú sumu nákladov uhrádzanú zberovej spoločnosti
- mať uzatvorenú zmluvu o financovaní triedeného zberu odpadov s OZV pre obaly s uvedením:
-> popisu systému
-> ročnej sumy nákladov uhrádzanej zberovej spoločnosti
- mať uzatvorenú zmluvu o zbere triedených zložiek odpadov so zberovou spoločnosťou s uvedením popisu systému zberu v obci

Obec je oprávnená:

- vypovedať zmluvu s OZV pre obaly  k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu. Výpoveď sa musí doručiť OZV najneskôr do 31. októbra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený

Záväzok obce podieľať sa na financovaní triedeného zberu odpadov:

- náklady súvisiace so zverejnením popisu celého systému nakladania s komunálnym odpadom vrátane triedeného zberu v obci na svojom webovom sídle
- náklady spôsobené nedôsledným triedením, ak v nádobe presiahne iná zložka odpadu viac ako 45% vrátane,
- v prípade, ak sa neuskutočnili navrhované zmeny systému v dôsledku overovania funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu, tak náklady na triedený zber, ktoré presiahnu tzv. obvyklé náklady.

kostol na dedine
dedina

Ostatné povinnosti obce:

- systém zberu uviesť vo svojom všeobecne záväznom nariadení obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
- po skončení kalendárneho roka potvrdiť zmluvnej OZV pre obaly množstvá oddelene zbieranej zložky komunálnych odpadov, ktoré boli na jej území vyzbierané prostredníctvom zmluvnej zberovej spoločnosti
- po skončení kalendárneho roka potvrdiť zmluvnej OZV pre obaly množstvo vykúpených odpadov z výkupní odpadov, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce
- nahlásiť zmluvnej OZV pre obaly údaje o produkcii komunálnych odpadov za predchádzajúci rok do 28.februára.

OZV pre obaly je oprávnená:

- vypovedať zmluvu s obcou k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu Výpoveď sa  musí doručiť obci najneskôr do 31.októbra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený.

OZV pre obaly financuje v obciach:

- náklady na zabezpečenie a vykonávanie systému zberu odpadov triedených zložiek pre papier, sklo, plasty, kovy a VKM na báze lepenky, vždy na základe zmluvy s obcou
- náklady na zabezpečenie zberných nádob /vrecia, rôzne typy kontajnerov/ na triedený zber zložiek komunálnych odpadov - papier, sklo, plasty, kovy, VKM na báze lepenky
- propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním na triedený zber odpadov v obci.

pohľad zhora na dedinu