fbpx
  • Výkupne odpadov

    Povinnosti toho, kto vykonáva výkup vyhradeného prúdu odpadu

Úvod  >  Legislatíva  >  Výkupne odpadov

Ten, kto vykonáva výkup vyhradeného prúdu odpadu
/vrátane mobilného výkupu/, je povinný:

- v prípade odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov, oznamovať druh a množstvo vykúpeného odpadu príslušnej OZV, ktorá má podpísanú zmluvu s obcou, v ktorej sa výkup realizuje
- oznámiť druh a množstvo vykúpeného odpadu do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka

- mať na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou, na území ktorej sa výkup realizuje
- plniť si povinnosti vyplývajúce z definície držiteľa odpadu
- oznamovať obci údaje o druhu a množstve vykúpeného odpadu najneskôr do 31. 1. nasledujúceho roka. Vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 11 vyhl. č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.

recyklácia odpadov