fbpx
 • Výrobcovia neobalových výrobkov

  Legislatíva odpadového hospodárstva pre výrobcov neobalových výrobkov

Úvod  >  Legislatíva  >  Výrobcovia neobalových výrobkov

KTO JE VÝROBCA NEOBALOVÝCH VÝROBKOV?

Výrobcom neobalových výrobkov je výrobca takého výrobku, ktorý:

 • - nie je obalom a ani nie je určený na balenie,
 • - odpad z tohto výrobku tvorí súčasť komunálneho odpadu,
 • - môže byť vyrobený z materiálov: sklo, papier a lepenka a plast.
zber novín

Výrobca neobalových výrobkov je podľa § 73 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku:
 
a) vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR,

b) prepraví alebo si nechá prepraviť na územie SR z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR, alebo

c) dovezie alebo si nechá doviezť na územie SR z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR.

Uvedenie neobalového výrobku na trh je prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do SR alebo dovozu z iného ako členského štátu do SR do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu SR v rámci podnikateľskej činnosti, za poplatok alebo bezplatne.

Definícia neobalového výrobku

Neobalový výrobok je v zmysle § 73 ods. 3 zákona o odpadoch výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad z neho bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu:

a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu PET (okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie) a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu PE, PP, PS, PVC, alebo PA (okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie).

b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem:

 1. hygienického a sanitárneho papiera,
 2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,
 3. cigaretového papiera,
 4. karbónového kopírovacieho papiera,
 5. filtračného papiera,
 6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,
 7. cenín,
 8. kníh.

c) sklo vrátane tabuľového obločného skla.

Typickými reprezentantmi neobalových výrobkov sú napríklad:

 • - papierové výrobky: noviny, časopisy, letáky, propagačné materiály a pod., papier a lepenka: novinový papier, kraft papier, pergamen, obálky, bloky, časopisy,  letáky, katalógy, kalendáre, a iné; (Výrobcami sú napr. vydavatelia periodík, tlačiarne, zadávatelia tlače letákov a pod.)
 • - plastové výrobky: kuchynský riad, kúpacie vane, nábytok, hračky, a pod.; 
 • - sklo: kuchynské, stolové (sklenené vázy, poháre), kancelárske, laboratórne; sklo ťahané, liate, tabuľové, stavebné; bižutéria, a pod.