fbpx
  • Výrobcovia obalov

    Legislatíva odpadového hospodárstva pre výrobcov obalov

Úvod  >  Legislatíva  >  Výrobcovia obalov

KTO JE VÝROBCA OBALOV?

Na základe nižšie uvedených kritérií môžete byť považovaný za VÝROBCU OBALOV, aj keď žiadny obal nevyrábate.

Výrobcom obalov podľa §52 ods.11 zákona o odpadoch je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá:

a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou,

b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh = objedná zabalenie výrobku, ktorý uvádza na trh pod svojou obchodnou značkou,

c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmena a) a b) alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu SR tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v SR = balí alebo dováža tovar v obaloch bez obchodnej značky

d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdávanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru = obaly, do ktorých si zákazník balí tovar ,

e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného  tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom = obaly, do ktorých balí pre zákazníka tovar obsluha,

f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písm. a),b).c),d) alebo e) alebo osobe , ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b)  =  poskytuje prázdne obaly (odplatne aj bezodplatne) konečnému spotrebiteľovi.

ČO JE OBAL?

Definícia obalu

Obalom je v zmysle § 52 zákona o odpadoch výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 zákona o odpadoch 79/2015 Z. z.; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.

V zmysle § 27 ods. 4 Zákona o odpadoch výrobca obalov musí plniť povinnosti v oblastiach:

• zhodnotenie a recyklácia odpadov z obalov najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie,
• informačná povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu,
• registrácia výrobcov v Registri výrobcov vyhradeného výrobku,
• oznamovanie zmeny údajov, ktoré sú uvedené v žiadosti o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku,
• zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu,
vedenie a uchovávanie evidencie,
• ohlasovanie a uchovávanie sumarizovaných údajov,
výpočet trhového podielu,
• zabezpečenie odobratia celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu.

obaly