fbpx
  • Zberové spoločnosti

    Vybrané povinnosti zberovej spoločnosti

Úvod  >  Legislatíva  >  Zberové spoločnosti

Zberová spoločnosť je povinná:

  • mať uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností s OZV pre obaly,
  • ohlasovať takejto OZV pre obaly údaje o množstvách vyzbieraných odpadov
  • a o materiálovom toku odpadov.

 

smetiarske auto

Súčasťou zmluvy o plnení vyhradených povinností
je okrem bežných obchodných ustanovení najmä

- dohoda o špecifikácii nákladov na triedený zber, výška nákladov, spôsob fakturácie a splatnosť faktúr
- popis systému zberu /zbierané zložky, počet a veľkosť zberných nádob, frekvencia vývozov/

  • - spôsob verifikácie množstva oddelene vyzbieraných zložiek komunálnych odpadov a vykonaných činností v rámci triedeného zberu odpadov
    - spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov