fbpx
  • Legislatíva odpadového hospodárstva

    Dokumenty na stiahnutie

Úvod  >  Na stiahnutie  >  Legislatíva odpadového hospodárstva

Právne predpisy upravujúce oblasť obalov a odpadov z obalov v Európskej únii:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov, konsolidované znenie, vrátane všetkých doplnení

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2019/904 (EÚ) z 5. júna 2019 o o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2151 zo 17.decembre 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá harmonizovaných špecifikácií označenia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti D prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/2151 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá harmonizovaných špecifikácií označenia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti D prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Usmernenia Komisie o jednorazových plastových výrobkoch v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (2021/C 216/01)

NARIADENIE Komisie (EÚ) 2022/1616 zo 15.septembra 2022 o materiáloch a predmetoch z recyklovaného plastu určených na styk s potravinami a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.282/2008 

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2022/1616 zo 15. septembra 2022 o materiáloch a predmetoch z recyklovaného plastu určených na styk s potravinami a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 282/2008