fbpx
  • Výrobcovia obalov a neobalových výrobkov

    Legislatíva odpadového hospodárstva pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov

Úvod  >  Legislatíva  >  Výrobcovia obalov a neobalových výrobkov

Výrobcovia obalov a neobalových výrobkov

Rozšírená zodpovednosť výrobcu (ďalej len „RZV“) je podľa §27 ods. 3 zákona o odpadoch súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadov z vyhradeného výrobku a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu.

triedenie obalov
recyklácia

Obsah RZV tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku , informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností. Vyhradeným výrobkom je okrem iného obalneobalový výrobok a ten, kto ho uvádza na
Slovenský trh, jeho výrobcom.

Povinnosti vyplývajúce z RZV majú všetci výrobcovia obalov a neobalových výrobkov. Medzi najdôležitejšie patria:

  • - Prostredníctvom zberu, prepravy, prípravy na opätovné použitie, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadov (triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov) zabezpečiť  plnenie cieľa odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov – zabezpečiť zhodnocovanie a recykláciu príslušného vytriedeného odpadu vo výške záväzných cieľov a limitov, cieľa zberu...
  • - Zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu z príslušnej obce a zabezpečenie financovania nakladania s takto odobratým odpadom
  • - Plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti aj ku konečnému používateľovi
  • - Zaregistrovať sa v Registri výrobcov a ohlasovať zmeny
  • - Viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaj z nej v ustanovenom rozsahu ...

 

Zákon umožňuje každému výrobcovi plniť povinnosti prostredníctvom ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV (OZV).